Үндсэн агуулга руу шилжих

1 Хичээлүүд

ИННОВАЦИ & ЭНТРЕПРЕНЕРШИП
Урьдчилан үзэх cургалт

ИННОВАЦИ & ЭНТРЕПРЕНЕРШИП

"BUSINESS MODEL TRANSFORMATION" СУРГАЛТ

Сургалтын зорилго:

Бизнесийн шинэ санааг хэрхэн турших, удирдахад, одоо байгаа бизнес моделоо айсуй түйвээлтэд өртүүлэхгүйгээр авч гарахад суралцах, хүчирхэг компанийг босгох процесс болон соёлыг төлөвшүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. Компанидаа утга учиртай өөрчлөлт хийх, сэтгэлгээг өөрчлөх, ур чадвараа сайжруулахад тань туслах,  Бизнес моделийн хавтайг боловсруулсан Александр Остервалдер болон түүний багийн боловсруулсан сургалтын мастер хөтөлбөрт үндэслэсэн сургалтын өвөрмөц хөтөлбөр юм.

Сургалтаас авах үнэ цэн:

·         Өндөр идэвхтэй, практик симуляци. Зөвхөн онол төдийгүй та бодит амьдрал дээр симуляци хийж, ажил дээрээ эргэж хэрэгжүүлэх ур чадвараа дээшлүүлэх болно.

·         Fortune 100-аас хурдацтай хөгжиж буй ЖДҮ-ийн компаниуд батлагдсан аргачлалыг хэрхэн хэрэгжүүлж байгааг харах, суралцах боломж

·         Инновацийн зөв соёл, зохион байгуулалтын бүтцийг зөв боловсруулах

·         Зөвхөн бүтээгдэхүүн эсвэл үнээр бус бизнесийн дээд зэргийн загвар дээр өрсөлдөх арга хэрэгслийг олж авах

·         Бизнесийн загварыг сайжруулахад туслах бизнесийн загварыг хэрхэн тодорхойрхойлох

·         Инновацийн хэмжүүрийг ашиглан ахиц дэвшил, эрсдлийг бууруулах саналыг хэрхэн ашиглах талаар суралцах

·          Value Proposition Design-ийн тусламжтайгаар хэрэглэгчдийн хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хэрхэн бий болгох, турших талаарх мэдлэг

 

Сургалтын хэлбэр, хугацаа:онлайн, танхим  2 өдөр

 

Сургалтын хөтөлбөр:

1.    Инновацийн Арга техник

1.1 Инновац болон Портфоли удирдах, Бизнес модель загвар

1.2 Үнэ цэнийн загвар

2.    Өрсөлдөх давуу талыг боловсруулах

2.1 Дизайн Сэтгэлгээ & Өрсөлдөх давуу талыг боловсруулах болон Бизнес мопелоор өрсөлдөх нь

2.2 Хуучин бизнес моделоос шинэ руу шилжих

3.    Эрсдэл болон тодорхой бус байдлыг бууруулах + Сэтгэлгээгээ тестлэх

3.1 Дэвшилтэт Стартап & Бизнес санааг тестлэх

3.2 Инновацийн Портполиг удирдах нь Инновацийн соёлийн суурь

Сургалтын төлбөр:450 000