Үндсэн агуулга руу шилжих

1 Хичээлүүд

Компанийн санхүүжилтийн үндсэн аргууд & Компанийн өргөжилт, хөрөнгийн бүтцийн стратеги
САНХҮҮ & ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ
Урьдчилан үзэх cургалт

САНХҮҮ & ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

Компанийн санхүүжилтийн үндсэн аргууд & Компанийн өргөжилт, хөрөнгийн бүтцийн стратеги

Сургалтын зорилго: Компанийн удирдлагуудын санхүүжилтын шинэ боломжуудыг нээх  болон хөрөнгө оруулалтын оновчтой шийдвэр гаргахад шаардлагатай мэдээлэл, мэдлэг ур чадварыг хөгжүүлэх


Сургалтын хэлбэр, хугацаа: Онлайн болон танхим хосолсон 2 хоног 8 цаг

 

Сургалтын хөтөлбөр:

·         Компанийн санхүүжилтийн үндсэн аргууд (урт, богино, холимог …)

·         Бэлэн мөнгөний урсгал, түүний менежмент (балансын тайлан, орлогын тайлан, урсгалт мөнгөний тайлан анхаарах зүйлс)

·         Компанийн хөрөнгийн бүтэц (Санхүүжилтийн хэрэгцээ, сонголт хийх)

·         Төслийн болон компанийн үнэлгээ (Үндсэн аргууд, жишээ, кэйс)

·         Компанийн засаглал

·         Эрсдэлийн удирдлага

·         Хөрөнгө оруулалтын үр өгөөж

Сургалтын төлбөр:500 000