Үндсэн агуулга руу шилжих

1 Хичээлүүд

СТРАТЕГИ

“СТРАТЕГИЧ СЭТГЭЛГЭЭ” сургалт

Сургалтын зорилго: Томоор сэтгэж, таамаглалаа сорьж, аюул заналхийлэл болон боломжийг олж илрүүлэн үнэ цэнээ хэрхэн нэмэх талаар мэдээлэл өгч, компаниа урт хугацаанд  амжилтанд чиглүүлэх  удирдагчийн стратегич сэтгэлгээг хөгжүүлэх.

 

Сургалтаас авах үнэ цэн:

 

·         Трендийг тодорхойлж байгууллагадаа нэвтрүүлэх, арилгах

  • Шинэ боломжуудыг нээж илрүүлэхэд саад болсон аливаа өрөөсгөл ойлголт, дүгнэлтийг залруулах
  • Боломж, аюул заналхийллийг урьдчилан харах чадвараа дасгалжуулах

 

 

Сургалтад оролцогчид: Байгууллагын бүх төвшний удирдлага, менежер

 

Сургалтын хэлбэр, хугацаа:  4 цаг, онлайн

 

Сургалтын хөтөлбөр

 

·         Том дүр зургаар харах / Сэтгэлгээгээ тэл, Стратегич сэтгэлгээгээ хөгжүүл , Ганцаараа бүү хий /

·         Түлхүүр трендүүдэд суралцах /Та том дүр зургийн хаана нь багтаж байна вэ?, Хариултууд бус асуултуудыг хай, Шалтгаан ба үр дагаврыг тодруул/

·         Ойлголтоо сорих / Өрөөсгөл ойлголт ахиц дэвшилд саад болох үед, өөр бодолтой хүмүүсийн тусламжтай санаагаа сайжруул, Ойлголтоо сорьж, боломжуудыг нээ/

·         Боломжууд, аюул заналхийллийг урьдчилан тооцоолох  /Ирээдүйд юу хүлээж байна вэ? Мэдэхгүй зүйлээ урьдчилан харахын тулд мэддэг зүйлээ ашиглах, Ирээдүйн талаар бүтээлчээр сэтгэ, Ирээдүйн хувилбаруудыг судал, Боломжийг эрэлхийлж, ашиглах

 

 

Сургалтын төлбөр:100 000